Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni

 

Spawarka światłowodowa GPX-3400

W Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni prowadzone będą badania nad impulsowymi laserami o dużych mocach średnich w zakresie widmowym bliskiej i średniej podczerwieni.

Badania w obszarze widma 1 µm – 10 µm, są jednym z wiodących kierunków prac badawczo-rozwojowych w obszarze optoelektroniki i fotoniki prowadzonych w okresie ostatnich 20-lat na świecie. W 1. dekadzie XXI w. opracowano w Instytucie Optoelektroniki WAT technologie podstawowych typów pompowanych diodami impulsowych laserów generujących w zakresie podczerwieni: laserów neodymowych, laserów erbowych, laserów tulowych oraz generatorów parametrycznych. Ich podstawowe zastosowania to monitoring atmosfery, ochrona środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, medycyna. Obecnie nie są dostępne komercyjnie tego typu nowoczesne źródła promieniowania laserowego (szczególnie w obszarze średniej podczerwieni), natomiast prace rozwojowe nad ich wytworzeniem prowadzone są w czołowych laboratoriach naukowych i firmach produkujących sprzęt laserowy.

Laser Tm:fiberW wielu urządzeniach wojskowych takich jak: dalmierze laserowe, radary optyczne, systemy kierowania ogniem, systemy naprowadzania rakiet, układy do wykrywania i wskazywania celów potrzebne są nadajniki w postaci impulsowych laserów o dużych mocach szczytowych i znacznych częstościach powtarzania pracujących w obszarze bezpiecznym dla wzroku (tj. generujące na długości fali powyżej 1.4 µm). Od kilkunastu lat są one przedmiotem intensywnych prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych w wielu czołowych laboratoriach na świecie z uwagi na liczne zastosowania. Warto zwrócić uwagę, że pasmo widma generacji „bezpiecznej dla wzroku” ma bardzo ważne własności propagacyjne w atmosferze. Dla długości fal powyżej 2 µm transmisja atmosfery jest bardzo duża, natomiast pochłanianie na parze wodnej oraz wybranych ośrodkach biologicznych i zanieczyszczeniach atmosfery jest bardzo silne. W związku z tym źródła promieniowania generujące w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni znajdują zastosowania w monitoringu atmosfery, ochronie środowiska, inżynierii bezpieczeństwa, medycynie, w zdalnych pomiarach odległości oraz do badania atmosfery i zanieczyszczeń.

Generator-wzmacniacz światłowodowyW Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni dzięki zakupom realizowanym w ramach Projektu OPTOLAB kontynuowany będzie program badawczy składający się ze ściśle powiązanych ze sobą prac naukowo - badawczych, których bezpośrednimi rezultatami są lub będą demonstratory technologii impulsowych laserów pompowanych diodami oraz innymi laserami (m.in. włóknowymi) generujących w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni.

W ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane oraz utworzone następujące pracownie obejmujące obszarem badań zagadnienia techniki laserowej, optyki światła, charakteryzację nowych ośrodków czynnych, konstrukcje i badania optoelektronicznych systemów pomiarowych:

Pracownia Laserów Bliskiej Podczerwieni – realizująca prace badawczo-rozwojowe nad impulsowymi laserami generującymi w zakresie widmowym 1 µm - 3 µm. Należą do nich pompowane diodami lasery neodymowe oraz lasery hybrydowe.

Pracownia Laserów Przestrajalnych – realizująca badania generatorów parametrycznych oraz laserów na kryształach Cr:AIIBVI.

Pracowania Badań Ośrodków Laserowych – realizująca prace badawcze związane charakteryzacją ośrodków laserowych pod względem optycznym i laserowym.

Pracowni Laserów i Wzmacniaczy Światłowodowych – realizująca prace badawczo-rozwojowe dotyczące układów ciągłego działania oraz układów impulsowych bazujących na ośrodkach czynnych w postaci włókien aktywnych domieszkowanych neodymem, iterbem, erbem, tulem oraz holmem.

Wybrana aparatura losowo

VigoCamv50.jpg
Optolab
2012 Optolab - projekt POIG nr WND-POIG.02.01.00-14-095/09 - Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni. Copyright - Jacek Kwiatkowski
Powered by Joomla 1.7 Templates